Giá trị cốt lõi

– Làm chủ công nghệ hiện đại, tiên tiến
– Uy tín, Chính trực, Trung thực, Tôn trọng
– Phát triển bền vững, đảm bảo an toàn